Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB “Electronic lab”, juridinio asmens kodas 301081645, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios registruotos buveinės adresas: S. Žukausko g. 32-50, Vilnius, Lietuva (toliau – E-lab) saugo ir atsakingai rūpinasi Jūsų patikėtų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei įsipareigoja laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų bei aukščiausių saugumo standartų.
2. Ši Privatumo politika yra parengta tam, kad Jūs galėtumėte susipažinti, kaip E-lab tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat kokie yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai bei pagrindai, kokios yra Jūsų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.
3. Privatumo politika yra skirta E-lab klientams, jų atstovams, partneriams, jų atstovams, į E-lab besikreipiantiems asmenims ir ji numato pagrindines Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo Politika ar atskiromis jos sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš E-lab teikiamų paslaugų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

4. E-lab Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų ir Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. sutartims su Jumis sudaryti, jas vykdyti, teikti Jums paslaugas;
 2. vykdyti tiesioginę rinkodarą esant Jūsų sutikimui;
 3. besikreipiančių asmenų užklausų valdymui;
 4. darbuotojų atrankos ir darbo sutarčių sudarymo tikslais;
 5. kitais tikslais, kuriais E-lab turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs duodate savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl E-lab teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą E-lab numato kiti teisės aktai.

5. E-lab asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:

 1. asmens sutikimas tvarkyti duomenis;
 2. paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas.

E-LAB TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

6. Sutarčių sudarymui, paslaugų užsakymui, teikimui ir vykdymui yra tvarkomi - Jūsų vardas; pavardė; adresas; asmens kodas (jei aktualu), individualios veiklos pažymėjimo duomenys (jei aktualu), mobilaus telefono numeris; elektroninio pašto adresas, fakso numeris, parašas, pareigos, atstovavimo pagrindas (jei aktualu), darbovietės adresas, rezidavimą tam tikroje valstybėje patvirtinančios pažymos duomenys (jei veiklą vykdote ne Lietuvos Respublikoje), finansų įstaigos sąskaitos numeris, debeto/kredito kortelės numeris, atliekamų mokėjimų data, mokėjimų suma, ir kiti asmens duomenys, prie kurių E-lab, teikdama Jums savo paslaugas, turi prieigą. Jūsų atsisakymas pateikti šiuos duomenis padaro neįmanomu paslaugų teikimą.

7. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi - Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik esant Jūsų sutikimui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą šiais kontaktais: +370 614 83 705 arba el. paštu: [email protected] . Jūsų nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos E-lab paslaugų teikimui.

8. E-lab gaunamų užklausų valdymo tikslu yra tvarkomi – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, parašas ir kiti duomenys, kuriuos paliekate, kai kreipiatės į E-lab.

9. darbuotojų atrankos ir darbo sutarčių sudarymo tikslais - vardas, pavardė, telefono nr. el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, duomenys, susiję su šio asmens kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, darbovietės ir kiti duomenys. Kandidatų asmens duomenys gali būti surenkami iš Jūsų pateikto asmens dokumento, pateikto aprašymo ar/ir Jūsų užpildytos nustatytos formos anketos, ar/ir gaunami iš Jūsų kitu būdu.

10. Kiti duomenys yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir jie yra išsamiai aprašomi tuo metu, kai yra prašoma Jūsų sutikimo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

11. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, E-lab užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 1. Jūsų asmens duomenys renkami apibrėžtais, teisėtais ir aukščiau nurodytais tikslais;
 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
 3. Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
 5. Jūsų asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;
 6. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami;
  1. Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų užsakymui ir vykdymui, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos;
  2. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami. Sutikimus dėl pasiūlymų ir informacijos siuntimo saugome visą jų galiojimo laikotarpį ir 2 (dvejus) metus nuo jų atšaukimo.
  3. Besikreipiančių į mus asmenų užklausų valdymo tikslu asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 1 metus nuo užklausos išsprendimo.
  4. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl E-lab teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą E-lab numato kiti teisės aktai.
 7. Visa informacija apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis yra konfidenciali.
 8. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis E-lab įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 9. Asmens duomenis tvarko tik tie E-lab darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta.
 10. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti visiškai užtikrintas, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.
 11. Ilgesnis negu šioje Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:
 12. būtina, kad E-lab galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 13. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 14. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 15. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

12. Jūsų asmens duomenis E-lab gali teikti:

 1. tretiesiems asmenims, gavus Jūsų sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
 2. duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims, teikiantiems IT paslaugas, konsultantams, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, kitas mums reikalingas paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus;
 3. kitais atvejais, kai tai kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

13. Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.) Jūsų asmens duomenis teikiame tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

14. Kiekvienu atveju duomenų gavėjui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

15. Jei E-lab tvarko Jūsų asmens duomenis, Jūs turite šias teises:

 1. žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, gauti informaciją apie tai, kas tvarko Jūsų asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;
 2. reikalauti, kad E-lab ištaisytų neteisingus duomenis, ištrintų asmens duomenis, arba juos perkeltų, apribotų jų tvarkymą, jei yra taikytinuose teisės aktuose numatyti pagrindai;
 3. reikalauti, kad E-lab nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;
 4. manydamas, kad E-lab tvarkydamas asmens duomenis pažeidė Jūsų teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą;
 5. atšaukti sutikimą, kuris buvo duotas;
 6. kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir teisės aktuose numatytas teises.

16. Savo teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamasis į E-lab ir pateikdamas atitinkamą prašymą šiais kontaktais: telefonu +370 614 83 705 arba el. paštu: [email protected]. E-lab įsipareigoja atsakyti Jums per 30 kalendorinių dienų po Jūsų prašymo gavimo dienos.

17. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą, manydamas, kad yra pažeistos Jūsų teisės.

18. Mūsų tinklapyje yra patalpinti slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Informacija, kokius slapukus ir kodėl naudojame savo interneto svetainėje, informacija apie galimybę sutikti ar atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo ir kita informacija yra pateikiama E-lab Slapukų naudojimo politikoje, kuri talpinama E-lab internetinėje svetainėje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. E-lab turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Politikoje, laikydamasi teisės aktų reikalavimų. E-lab įsipareigoja pranešti apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus E-lab tinklapyje ar kitu E-lab pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.

20. E-lab įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių taikymą siekiant apsaugoti asmens duomenis.

21. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais: elektroniniu paštu: [email protected] arba telefonu +370 614 83 705 .